Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Od redakcji


Współczesna rzeczywistość niesie ze sobą szereg wyzwań. Coraz szybsze tempo życia, dynamiczny rozwój mediów, zmiany na rynku pracy, przekształcenia relacji miast-wieś, przeobrażenia mobilności społecznej, nowe formy edukacji i kształcenia, nowe trendy w kulturze, perturbacje w świecie polityki to tylko niektóre ze zjawisk, które niosą dziś ze sobą szereg szans życiowych, ale też obarczone są pewnym ryzykiem. W toczącym się wokół nas wyścigu po lepszą pozycję życiową nie wszyscy mogą być zwycięzcami. Jedni lepiej, inni gorzej odnajdują się w nowej rzeczywistości, przyczyniając się do powstawania nowego porządku społecznego Ten dynamiczny, kształtujący się na naszych oczach i będący w procesie ciągłych zmian ład jest fascynującym przedmiotem badań i obiektem obserwacji.

Krytyczna i zdystansowana refleksja na temat współczesnej rzeczywistości jest dziś jednym z obowiązków przedstawicieli nauk społecznych. Co więcej, ta niezwykle złożona rzeczywistość nie może być w pełni zrozumiana w ramach wyznaczanych przez jedną tylko dyscyplinę naukową. Konieczne jest dziś interdyscyplinarne spojrzenie na świat, w którym przyszło nam żyć. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zdecydowaliśmy się powołać do życia nowe czasopismo naukowe, które stanie się – mamy nadzieję – platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych nauk społecznych i humanistycznych.

W imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, którego wydawcą jest Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej i humanistycznej. Do publikowania na łamach naszego czasopisma zapraszamy pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów, medioznawców, reprezentantów nauk o bezpieczeństwie oraz przedstawicieli innych nauk zajmujących się szeroko rozumianą problematyką życia społecznego. Do nadsyłania tekstów gorąco zachęcamy także praktyków, zajmujących się zarysowaną powyżej problematyką. W „Interdyscyplinarnych Studiach Społecznych” możliwe będzie publikowanie zarówno opracowań teoretycznych, jak i rezultatów badań empirycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Znajdzie się także miejsce dla recenzji oraz relacji z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych.