Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Dla autorów


Zalecenia ogólne

 1. Do publikacji przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały wcześniej zgłoszone ani opublikowane w żadnym innym czasopiśmie.
 2. Objętość artykułu: co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (około 20 tysięcy znaków ze spacjami; około 10 stron znormalizowanego maszynopisu); artykuł nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (około 40 tysięcy znaków; około 20 stron znormalizowanego maszynopisu).
 3. Formatowanie: rozmiar czcionki: 12; krój czcionki: Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany.
 4. Układ artykułu: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres mailowy (góra tekstu, wyrównanie do lewej strony), tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst właściwy (wyjustowany), bibliografia (na końcu tekstu, wyrównanie do lewej strony).
 5. Elementy dodatkowe: słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim, około pięciu słów), streszczenie (w języku polskim i angielskim – około 1000 znaków ze spacjami).
 6. Język publikacji: polski lub angielski.
 7. Dostarczenie publikacji: artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji: iss.redakcja@uns.lodz.pl
 8. Format artykułu: artykuły powinny być zapisane jednym z następujących formatów tekstowych .doc, docx, rtf.
 9. Tabele i ilustracje znajdujące się w tekście powinny być ponumerowane i zatytułowane; tytuły podajemy nad tabelą/ilustracją w języku polskim i angielskim.
 10. Format ilustracji: wszelkie ilustracje zamieszczone w tekście prosimy również przesłać dodatkowo w osobnych plikach z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w tekście (akceptowane formaty: JPEG, TIF, GIF, BMP).


Przypisy, odnośniki, bibliografia

 1. W czasopiśmie „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” obowiązują standardy APA 6th Edition (American Psychological Assosiation): http://www.apastyle.org/index.aspx
 2. Przypisy dolne prosimy stosować tylko w celu dodania niezbędnych informacji, dygresji, rozwinięcia tekstu, które mogłoby zakłócać główny wywód.
 3. Odnośniki wewnątrz tekstu prosimy sporządzać zgodnie z następującymi zasadami:
  • zapis standardowy: (Slany, 2002); gdy podajemy numer strony: (Slany, 2002, s. 46); gdy podajemy zakres stron: (Slany 2002, ss. 40-44);
  • jeżeli nazwisko autora znajduje się w zdaniu poprzedzającym, pomijamy je w odnośniku i wpisujemy tylko datę wydania, numer strony;
  • w przypadku, gdy powołujemy się na tekst napisany przez dwóch autorów: (Dryden i Vos, 2000, ss. 227-268);
 4. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu tekstu. Wszystkie publikacje przywoływane w tekście, powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej, bez podziału na rodzaje publikacji. Pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest nazwisko autora, następnie kolejno: inicjały imion, rok wydania w nawiasie, tytuł pracy zapisany kursywą, ewentualnie: tytuł czasopisma, tytuł pracy zbiorowej, miejsce wydania i wydawnictwo.
 • Ciołkiewicz, P. (2014). Marvel jako element przemysłu kulturalnego, „KZ: Magazyn Miłośników Komiksu”, http://kzet.pl/2014/09/esej-marvel-jako-element-przemyslu-kulturalnego.html [dostęp: 11.06.2015].
 • Dryden, G., Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.
 • Kawula S. (2009). Tendencje przemian rodziny w początkach XXI wieku. [w:] H. Marzec, Cz. Wiśniewsi, (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Tom I, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, (s. 19-28).
 • Nijakowski, L. (2012). Rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku, „Studia Socjologiczne”. nr 1. (s. 177-198).
 • Slany K., (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593).