Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Procedura prac redakcyjnych


Redakcja czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” dokłada wszelkich starań, by kolejne numery czasopisma reprezentowały wysoką jakość a publikowane w nich artykuły były rzetelne i niosły ze sobą istotne wartości naukowe. W tym celu wdrożona została następująca procedura prac redakcyjnych.

Pierwszy etap: Przyjmowanie tekstów

Autorzy przesyłają na adres redakcji artykuły zgodnie z ramowym harmonogramem publikowanym na stronach internetowych czasopisma. Dokładne informacje na temat kolejnych numerów oraz terminów, w jakich powinno się nadsyłać artykuły, znajdują się w kolejnych zaproszeniach do publikacji. Teksty nadesłane po terminie mogą być brane pod uwagę w pracach nad danym numerem tylko uzasadnionych przypadkach.

Etap drugi: Weryfikacja tekstów pod względem formalnym

Redakcja dokonuje formalnej oceny nadesłanych artykułów, biorąc pod uwagę kryteria opublikowane na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla autorów”. Nadesłane teksty powinny bezwzględnie być przygotowane z godnie z opisanymi tam zasadami. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, które nie spełniają wymagań formalnych lub skierowania ich do autorów z prośbą o wprowadzenie stosownych poprawek. O decyzjach redakcji zostają niezwłocznie poinformowani autorzy.

Etap trzeci: Weryfikacja tekstów pod względem merytorycznym

Redakcja dokonuje merytorycznej oceny nadesłanych tekstów, biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką danego numeru oraz poziom naukowo-badawczy. Artykuły powinny spełniać kryteria obowiązujące teksty naukowe oraz powinny podejmować problematykę określoną dla danego numeru czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów nie spełniających tych kryteriów lub skierowania ich do autorów z prośbą o wprowadzenie stosownych poprawek. O decyzjach redakcji zostają niezwłocznie poinformowani autorzy.

Etap czwarty: Skierowanie tekstów do recenzentów zewnętrznych

Po opracowaniu redakcyjnym teksty, które zostały zaopiniowane pozytywnie, zostają skierowane do zewnętrznych recenzentów. Każdy artykuł, który zyska akceptację redakcji, trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy zajmują się problematyką poruszaną w tekście. Redakcja czasopisma naukowego Interdyscyplinarne Studia Społeczne” stosuje procedurę „double-blind review”. Recenzent nie zna tożsamości autora tekstu, autor nie zna tożsamości recenzenta.

Etap piąty: Przygotowanie recenzji

Recenzenci przygotowują niezależnie od siebie recenzje tekstów w specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Recenzje powinny spełniać kryteria określone przez redakcję.

Etap szósty: Ocena i weryfikacja recenzji

Redakcja po otrzymaniu recenzji dokonuje ich oceny i weryfikacji. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do publikacji zawsze należy do redakcji, ale recenzje są podstawowym kryterium branym pod uwagę. W czasopiśmie publikowane są tylko teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

Etap siódmy: Informowanie autorów

Redakcja informuje autorów o decyzjach dotyczących dalszych losów artykułów. Autorzy, których teksty otrzymały choć jedną negatywną recenzję, są informowani o tym, że artykuł nie zostanie opublikowany w czasopiśmie. Autorzy, których teksty otrzymały dwie pozytywne recenzje są informowani o przyjęciu tekstu do publikacji w czasopiśmie. Jeżeli recenzja wymaga wprowadzenia do tekstu poprawek, autor zobowiązany jest do przygotowania poprawionej wersji artykułu uwzględniającego wskazówki i sugestie recenzentów. Wszyscy autorzy otrzymują także treść recenzji własnych tekstów.

Etap ósmy: Opracowanie językowe i edytorskie

Poprawione na podstawie uwag i wskazówek recenzentów artykuły trafiają do opracowania językowego i edytorskiego.

Etap dziewiąty: Korekta autorska

Przygotowane do publikacji teksty zostają wysłane do autorów, którzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej. Zatwierdzone przez autorów teksty powinny zostać odesłane do redakcji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

Etap dziesiąty: Publikacja

Przygotowane na podstawie korekty autorskiej teksty zostają opublikowane w formie elektronicznej.