Interdyscyplinarne
Studia Społeczne

Czasopismo naukowe Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

POLSKA SFERA PUBLICZNA – POMIĘDZY KOMPROMISEM A KONFLIKTEM

Zaproszenie do publikacji „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” nr 4, 2017


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do czwartego numeru czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”. Tym razem chcielibyśmy podjąć problematykę współczesnej polskiej sfery publicznej. Ostatnie miesiące przyniosły szereg zdarzeń, które miały niebagatelne znaczenie dla kształtu polskiej demokracji oraz zaangażowania społecznego. Zaostrzający się konflikt polityczny pomiędzy partią rządzącą a opozycją nie pozostaje bez wpływu na dyskurs publiczny oraz nastroje społeczne. Język polskiej polityki staje się coraz bardziej radykalny, a działania podejmowane przez przedstawicieli wszystkich partii w coraz większym stopniu nastawione są na zwalczanie „wrogów” (bo właśnie w kategoriach wrogów definiowani są dziś polityczni oponenci). Towarzyszy temu mobilizacja różnych grup społecznych, które coraz częściej demonstrują poparcie lub niechęć wobec określonych działań i sił politycznych. W tym kontekście tytuł czwartego numeru może wydawać się całkowicie nieadekwatny, bowiem trudno dopatrzeć się tu choć drobnych przejawów dążenia do porozumienia i kompromisu. Niemniej jednak chcielibyśmy zachęcić potencjalnych autorów do podjęcia refleksji na temat możliwych kierunków rozwoju polskiej sfery publicznej i szans na odwrócenie obecnych, negatywnych trendów. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Negatywne zjawiska w polskiej polityce – diagnoza i próba przeciwdziałania
  2. Konflikt polityczny a kwestia bezpieczeństwa narodowego
  3. Polski dyskurs polityczny – reguły, strategie, mechanizmy
  4. Rola mediów w kształtowaniu polskiej debaty politycznej
  5. Obiektywizm w mediach – czy jest możliwy?
  6. Upolitycznienie mediów jako zagrożenie dla demokracji
  7. Konflikt polityczny a zagrożenia dla polskiej edukacji
  8. Reforma edukacji – szanse i zagrożenia
  9. Konflikt polityczny a podziały społeczne – czy polskie społeczeństwo da się jeszcze „posklejać”?
  10. Sytuacja polityczna a szanse na aktywizację społeczną – czy jest szansa na nowe ruchy społeczne?

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów podejmujących inne zagadnienia, nawiązujące do tej problematyki. Poza zaproponowanymi obszarami tematycznymi w numerze znajdzie się sekcja poświęcona recenzjom książek oraz relacjom z konferencji. Do publikacji zapraszamy politologów, socjologów, medioznawców, pedagogów, antropologów, prawników, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej polityki. Wszystkie nadesłane teksty (poza recenzjami i relacjami z konferencji) przejdą standardową procedurę recenzencką. Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Adres mailowy redakcji: iss.redakcja@uns.lodz.pl